Algemene voorwaarden en Privacy


KI Cobbaert hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Door gebruik te maken van onze website en applicatie en daaraan verbonden diensten, kunnen wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. KI Cobbaert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderstaand kan u terugvinden hoe we met uw gegevens omgaan.
Als KI Cobbaert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
KI Cobbaert
Torhoutsesteenweg 10
8432 Leffinge
059/278374

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Bij registratie van uw account voor onze mobiele applicatie of nieuwsbrief • De persoonlijke en bedrijfsgegevens die u doorgeeft bij aanmelding Bij bestelling van KI. • Uw doorgegeven bedrijfsgegevens Bij het browsen op onze website. • browsergegevens; • duur van uw bezoek; • pagina’s die u bezoekt; • links waar u op klikt; • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij gebruiken uw gegevens om: U de nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te zenden Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Onze bedrijfswerking in de KI, het correct functioneren van de app,…)

Welke gegevens verzamelen we:

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie. Bedrijfsgegevens nodig voor een goede werking van onze app en onze dagelijkse werking in de KI We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Daarnaast hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. KI Cobbaert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Aansprakelijkheid:

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en aangeleverd via de mobiele applicatie, aanvaardt KI Cobbaert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van onze website of mobiele app.

Intellectuele Eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van alle data op onze website en applicatie komen uitsluitend toe aan KI Cobbaert. Het is niet toegestaan om de informatie in welke vorm dan ook te verspreiden of vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.Terug naar bereslim.be.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.